$3/1 Venus Pubic Hair & Skin Shave Prep + $3/1 Venus Razor 8/13/2022